صالحی ماشین ایرانیان

محلول آبکاری


متن

ویژگی ها
 • بسیار درخشان ، پوشش سفید.
 • قابل استفاده در دمای محیط.
 • نفوذ استثنایی.
 • پراکندگی فراوان و بسیار دقیق.
 • خواص فیزیکی موادی را که با آن آمیخته می شود ، به هیچ عنوان تغییر نمی دهد .
 • تأثیرات محیطی اندک.
 • حذف آسان لایه اثر ناپذیر شده از قطعات کار شده ، زمانی که به استفاده مجدد نیاز دارد .
 • مقاومت فراوان در برابر سولفید شدن.
 • فاقد کرومیوم.

دسته بندی: ماشین های آبکاری

توضیحات

مشخصات
 • بسیار درخشان ، پوشش سفید.
 • قابل استفاده در دمای محیط.
 • نفوذ استثنایی.
 • پراکندگی فراوان و بسیار دقیق.
 • خواص فیزیکی موادی را که با آن آمیخته می شود ، به هیچ عنوان تغییر نمی دهد .
 • تأثیرات محیطی اندک.
 • حذف آسان لایه اثر ناپذیر شده از قطعات کار شده ، زمانی که به استفاده مجدد نیاز دارد .
 • مقاومت فراوان در برابر سولفید شدن.
 • فاقد کرومیوم.