صالحی ماشین ایرانیان

Orion

جوشکار لیزری بنچتوپ
امروز برای رزرو کردن جوشکار لیزر Sunstone Orion Benchtop خود تماس بگیرید یا پیامک کنید! این سیستم ها دارای گزینه های قدرت 60 ، 100 و 140 ژول هستند. آنها ماشین های قدرتمند نیمکت نشینی با ویژگی های فنی و مهندسی هستند که از سایر جوشکارهای لیزری پیشی می گیرند.

* به دلیل شرایط غیرمعمول جوشکارهای لیزر Benchtop ما در حال حاضر 8-10 هفته با زمان سرب کار می کنند

Orion