صالحی ماشین ایرانیان

دفاتر فروش

کارخانه اصفهان

اصفهان شهرک صنعتی جی ، خیابان چهارم، فرعی پنجم-تلفن:330404-330505

تلفن:

+98 31 35722291-4

فکس:

+98 31 35722283

کارخانه مورچه خورت

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز چهارم، خیابان دکتر حسابی پنجم، پلاک 672.

تلفن:

+98 31 35722291- 4

فکس:

+98 31 35722283

دفتر تهران

خیابان پانزده خردادغربی ، پاساژ رازی

تلفن:

+98 21 55803967

فکس:

+98 21 55803968

دفتر اصفهان

خیابان حافظ کوی میرعماد، پاساژ فروردین

تلفن:

+98 31 32201928

فکس:

+98 31 32234633

دفتر یزد

خیابان سید گل سرخی

تلفن:

+98 35 36300920-1

فکس:

+98 35 36300922

دفتر بغداد

خیابان رشید، کوی شماره 10

تلفن:

+964 7901365250

فکس:

+964 7901365250