صالحی ماشین ایرانیان

تماس با ما

علی اصغر صالحی

هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی


تلفن :

+98 31 35722281-4

فکس :

+98 31 35722283

موبایل :

---- ---- ---- ---- ---- ----

ایمیل :

salehimachines@gmail.com

مجتبی صالحی

مدیر تولید


تلفن :

+98 31 35722281-4

فکس :

+98 31 35722283

موبایل :

+98 9133147262

ایمیل :

salehimachines@gmail.com

علی صالحی

مدیر تحقیق و توسعه


تلفن :

+98 31 35722281-4

فکس :

+98 31 35722283

موبایل :

+98 9132221111

ایمیل :

salehimachines@gmail.com

اَمین صالحی

مدیر فروش بین الملل


تلفن :

+98 21 55803967

فکس :

+98 21 55803968

موبایل :

+98 9131270253

ایمیل :

salehimachines@gmail.com

مهدی صالحی

مدیر مالی


تلفن :

+98 31 35722281-4

فکس :

+98 31 35722283

موبایل :

+98 9132000207

ایمیل :

salehimachines@gmail.com

بنازاده

مدیر فروش


تلفن :

+98 31 35722291-4

فکس :

+98 31 35722283

موبایل :

---- ---- ---- ---- ---- ----

ایمیل :

salehimachines@gmail.com