صالحی ماشین ایرانیان

Orion 250 i2


متن

توضیحات

سیستم Orion 250i2 EV:
سیستم جوشکاری Orion EV. شامل جوشکار Orion 250i² و WHEV 24،900
Pro 1 سر جوش ، کیت استارت الکترود ، رول مس SC500N10 ،
اتصالات تقسیم لوله آرگون AGR-Inline ، AGR2 و 1/4 ”.


Orion 250i2 EV بازوی Pkg:
میکروسکوپ Orion Swing Arm ، قلم Orion و همه استاندارد Orion 1500
لوازم جانبی 250i2.

مشخصات

سیستم Orion 250i2 EV:
سیستم جوشکاری Orion EV. شامل جوشکار Orion 250i² و WHEV 24،900
Pro 1 سر جوش ، کیت استارت الکترود ، رول مس SC500N10 ،
اتصالات تقسیم لوله آرگون AGR-Inline ، AGR2 و 1/4 ”.


Orion 250i2 EV بازوی Pkg:
میکروسکوپ Orion Swing Arm ، قلم Orion و همه استاندارد Orion 1500
لوازم جانبی 250i2.