صالحی ماشین ایرانیان

دستگاه تغذیه خودکار تسمه


دستگاه فیدر مکمل دستگاه لیزر برای تولید اتوماتیک

ویژگی ها
 • سرعت و دقت بالای دستگاه.
 • فیدر با قابلیت پنوماتیک که عمل فید کردن انواع ورق ها با ضخامت های مختلف را انجام می دهد.
 • جابجایی گام فیدرالكتروموتور هوشمند از طريق برنامه ليزر.
 • جلوگيري از پيچ خودرن تسمه در جهت عرضی.
 • دو عدد سيلندر پنوماتيك به منظور گرفتن و تثبيت تسمه به هنگام حكاكی و برش.
 • چهارعدد قرقره آج تابيده شده به منظور كشيدن نوار در جهت طولی.
 • تنظيم دقيق عرض نوار به صورت دلخواه تا ٨ سانتيمتر.
توضیحات

فیدر پنوماتیک عمل فید کردن انواع ورق ها با ضخامت های مختلف را درسرعت و دقت بالایی انجام می دهد و در هر سیکل کاری مقدار جابجایی یا گام فیدر بوسیله الكتروموتور هوشمند از طريق برنامه ليزر صورت مي گيرد. توسط پیچ تنظيم دقيق عرض نوار به صورت دلخواه ( تا ٨ سانتيمتر ) قابل تنظيم مي باشد و همچنين چهارعدد قرقره آج تابيده شده به منظور كشيدن نوار در جهت طولی و دو عدد سيلندر پنوماتيك به منظور گرفتن و تثبيت تسمه به هنگام حكاكی و برش و جلوگيری از پيچ خودرن تسمه در جهت عرضی قرار گرفته است.

مشخصات
 • سرعت و دقت بالای دستگاه.
 • فیدر با قابلیت پنوماتیک که عمل فید کردن انواع ورق ها با ضخامت های مختلف را انجام می دهد.
 • جابجایی گام فیدرالكتروموتور هوشمند از طريق برنامه ليزر.
 • جلوگيري از پيچ خودرن تسمه در جهت عرضی.
 • دو عدد سيلندر پنوماتيك به منظور گرفتن و تثبيت تسمه به هنگام حكاكی و برش.
 • چهارعدد قرقره آج تابيده شده به منظور كشيدن نوار در جهت طولی.
 • تنظيم دقيق عرض نوار به صورت دلخواه تا ٨ سانتيمتر.

فیدر پنوماتیک عمل فید کردن انواع ورق ها با ضخامت های مختلف را درسرعت و دقت بالایی انجام می دهد و در هر سیکل کاری مقدار جابجایی یا گام فیدر بوسیله الكتروموتور هوشمند از طريق برنامه ليزر صورت مي گيرد. توسط پیچ تنظيم دقيق عرض نوار به صورت دلخواه ( تا ٨ سانتيمتر ) قابل تنظيم مي باشد و همچنين چهارعدد قرقره آج تابيده شده به منظور كشيدن نوار در جهت طولی و دو عدد سيلندر پنوماتيك به منظور گرفتن و تثبيت تسمه به هنگام حكاكی و برش و جلوگيری از پيچ خودرن تسمه در جهت عرضی قرار گرفته است.