صالحی ماشین ایرانیان

دستگاه پِرِس


پرس هیدرولیکی 3 تنی

توضیحات

پرس هیدرولیکی 3 تنی جهت حلقه و انگشتر

مشخصات

پرس هیدرولیکی 3 تنی جهت حلقه و انگشتر